Gepubliceerd op 6 februari, 2022

Visie Algemeen Belang Tholen

Naast de veranderde rol burger – overheid is ook sprake van andere belangrijke factoren die een negatief effect op de samenleving hebben. Het vertrouwen in de overheid is fors afgenomen. Het resultaat van het reilen en zeilen in de Haagse politiek. Politici die wegkijken en niet de verantwoordelijkheid nemen en dragen voor misstanden zoals de toeslagenaffaire en de wijze waarop de vorming van een nieuw Kabinet tot stand is gekomen zijn hier voorbeelden van.

Tegelijkertijd bevinden we ons nog steeds in de Corona crisis en ondervinden we de gevolgen van de maatregelen. De gevolgen en de impact hiervan zijn voor mensen en ondernemers groot. Mensen zijn nog meer op zichzelf aangewezen en meer afhankelijk geworden van de sociale omgeving.

Binnen deze context is de urgentie om als gemeente Tholen efficiënter en effectever te functioneren nog groter. Algemeen Belang Tholen is van mening dat de gemeente met minder bureaucratie voorstellen vanuit haar burgers met een positieve houding dient aan te horen en uit te werken.

Minder geld – wie betaalt de rekening?

Onze participatiesamenleving is voortdurend in beweging. Iedereen die kan, neemt verantwoordelijkheid voor en draagt actief bij aan zijn of haar leven en omgeving. De rijksoverheid trekt zich steeds meer terug en worden taken aan de gemeente toegewezen. De gemeente wordt geacht deze taken met minder geld uit te voeren. De vraag hierbij is op welke manier de gemeente Tholen dit doet. Door de rekening direct bij de burgers te leggen? Door alle ontwikkelingen en externe factoren is de urgentie nog groter om als gemeente de burgers en ondernemers nog meer te stimuleren en te faciliteren. Minder bureaucratie en meer inbreng van ideeën en dus participatie.

Minder vertrouwen in overheid

Burgers kunnen het overheidsbeleid enorm verrijken. Zij kennen hun leefomgeving van binnenuit en kijken anders naar de toekomst dan overheden. Inspraak door burgerinitiatieven, burgerpanels en andere vormen vernieuwen de democratie en leveren inhoudelijke inzichten op. Inspraak van burgers is essentieel voor een goede afstemming van beleid en woonwensen van alle Tholenaren.

Wij luisteren, zeggen en doen!

Algemeen Belang Tholen

Belofte & Resultaat

  • Algemeen Belang Tholen steunt en initieert actief inspraak van burgers
  • Bestuursvoorstellen worden getoetst op welke manier burgerparticipatie heeft plaatsgevonden
  • Transparantie in de uitvoering van de taak en rol van de raad versus het college