Gepubliceerd op 6 februari, 2022

Visie Algemeen Belang Tholen

Het voeren van een gezond financieel beleid vinden wij erg belangrijk. Jarenlang hameren wij hierop en blijven dit ook deze bestuursperiode doen. De ontwikkelingen in de externe omgeving, de risico’s en het tekort bij de taakuitvoering binnen het sociaal domein, gevolgd door tekorten op gebiedsontwikkeling Tholen Stad en de gemeentelijke grondexploitaties vragen om een andere koers en visie op het financiële beleid.

Herijking van de visie op financieel beleid

De inkomsten en uitgaven van de gemeente moeten in evenwicht zijn en blijven. Dit vraagt een visie voor de langere termijn als het gaat om woningbouw en uitbreiding van industrieterreinen. Het huidige verdienmodel door verkoop van gronden zal echt anders moeten.

Onderzoek kerntaken en efficiency van de gemeente

Hoe houden we onze gemeente financieel gezond? Als de gemeente Tholen financieel gezond en daarmee zelfstandig wilt blijven is het onvermijdelijk om kritisch naar de kerntaken en de wijze van uitvoering te kijken en hierin mogelijk andere keuzes in maken.

Belofte & Resultaat

  • Algemeen Belang Tholen heeft een uiterst kritische houding als het gaat om woningbouw en uitbereiding van industrieterreinen
  • Pleiten voor herijking van de visie op langere termijn van het financiële beleid
  • Vanwege de huidige financiële positie pleit Algemeen Belang Tholen voor 2023 een 0% verhoging van de OZB en andere woonlasten
  • Onderzoek kerntaken en efficiency van de gemeente Tholen