Gepubliceerd op 8 februari, 2022

Visie Algemeen Belang Tholen

De jeugd heeft de toekomst en brengt energie in de maatschappij. Gemeente Tholen zou jeugdparticipatie nog meer moeten bevorderen want de afstand tussen lokale overheid en de jongeren is nog steeds te groot. De kennis en ervaring van de plaatselijke jeugd zou een hoeksteen moeten zijn van de beleidsvorming van de gemeente Tholen.

Jeugdparticipatie agenderen, bevorderen en borgen in beleid

Het is strikt noodzakelijk om jeugdparticipatie serieus te agenderen. De kennis en kijk op ontwikkelingen zouden in de beleidsvorming aantoonbaar meegenomen moeten worden. Dit vraagt een andere benadering, anders communiceren met en het betrekken van jongeren. Maar dat niet alleen. De Thoolse jongeren verdienen meer ruimte, mogelijkheden voor het organiseren van evenementen, meer vertrouwen en zeggenschap in het beleid.

Intensivering van samenwerking binnen onderwijs

Het onderwijs moet voldoen aan wettelijke kaders en de gemeente heeft hierin een belangrijke faciliterende rol. Naast het waarborgen van de continuïteit van openbaar onderwijs binnen een straal van tien kilometer, is ook de kwaliteit en voldoende financiële middelen belangrijk. Om dit te kunnen waarborgen is Algemeen Belang Tholen van mening dat in de onderwijshuisvesting keuzes gemaakt moeten worden. Daarbij moet de gemeente zich niet onttrekken aan een onontkoombare discussie dat scholen zullen moeten samenwerken.

Veiligheid om de scholen

Algemeen Belang Tholen vraagt specifieke aandacht voor de veiligheid om de scholen en rondom de bushaltes. Op diverse plaatsen in de kernen van de gemeente Tholen zijn kinderspeelplaatsen. Daar waar nodig dient verbetering plaats te vinden qua onderhoud en veiligheid.

Belofte & Resultaat

  • Agenderen van jeugdparticipatie beleid op de bestuurlijke agenda
  • Algemeen Belang Tholen is van mening dat het Brede School concept ook geldt voor de andere kernen Stavenisse en Oud-Vossemeer
  • Specifieke aandacht voor verkeersveiligheid om de scholen en bushaltes en veiligheid van de kinderspeelplaatsen