Gepubliceerd op 8 februari, 2022

Visie Algemeen Belang Tholen

Een goede bereikbaarheid en een leefbare, toekomstbestendige openbare ruimte is een groot goed. Beleidsmatig worden deze containerbegrippen vertaald in visies en beleidsdoelen. De praktijk is weerbarstiger. Algemeen Belang Tholen legt het accent vooral op een nette en schone leefomgeving, het borgen van een goede bereikbaarheid, voorkomen dat het buitengebied niet op slot gaat en het voorkomen van een eiland vol met windmolens en zonneparken.

Goede voorziening van het openbaar vervoer

De versobering van het openbaar vervoer voor onze eilanden is een heikel punt voor Algemeen Belang Tholen. Alles moet op alles gezet worden om dit te voorkomen. Een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer stimuleert immers niet alleen de lokale economie maar ook de sociale inclusie: het bieden van mogelijkheden voor iedereen in de samenleving en draagt bij aan de gezondheid van de inwoners. Een goede bereikbaarheid is ook onderdeel van duurzaamheid, als een inwoner kiest voor een duurzame levensstijl.

Schone en nette leefomgeving

De openbare ruimte moet schoon en netjes blijven. Algemeen Belang Tholen wil meer inzet en geld besteden aan onkruidbestrijding. Verloedering moet worden tegengegaan en worden voorkomen. De toename van zwerfvuil in Tholen moet stoppen. Een nieuwe inventarisatie van het wenselijk straatbeeld is nodig.

Duurzaamheid

Alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid moeten afgestemd zijn op de financiële mogelijkheden van burgers en een uitvloeisel zijn van de door de burger gemaakte keuzes. Hierbij hanteert Algemeen Belang Tholen het uitgangspunt: duurzaamheid jazeker, maar wel realistisch!

De aanleg van nog meer nieuwe windmolens en zonneparken is onwenselijk. Windenergie moet worden geconcentreerd door aan te sluiten bij bestaande parken aan de Krammer en de Oesterdam.

Het buitengebied niet op slot

De landbouw moet zich aan kunnen passen aan de veranderde eisen om te kunnen functioneren, waarbij oog moet zijn voor het milieu. Aanpassingen van bestemmingsplannen moeten conform wetgeving flexibel zijn en het buitengebied moet niet op slot. Ook in het buitengebied is sprake van leegstand, diverse boerderijen staan leeg, dit biedt kansen voor kleinschalige bedrijfsactiviteiten.

Belofte & Resultaat

  • Aandacht vragen voor nieuwe inventarisatie welk wenselijk straatbeeld gemeente wil hanteren betreffende onkruid
  • Scherp op toepassing van de flexibiliteit van nieuwe wet- en regelgeving om leegstand te voorkomen en kansen beter te benutten
  • Acties uitvoeren op het voorkomen van de versobering van het openbaar vervoer