Gepubliceerd op 8 februari, 2022

Visie Algemeen Belang Tholen

De bedoeling van alle wetgeving en de transitie Sociaal Domein is, dat de gemeente haar inwoners sneller en beter kan helpen bij hun zorg- of ondersteuningsvragen. Van inwoners wordt verwacht dat zij zoveel als mogelijk meedoen in de maatschappij en dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De zorgvraag moet duidelijk zijn, regievoering over vraag en aanbod op 1 plaats zodat de uitgaven worden beperkt.

De enige manier om de sociale dienstverlening te kunnen blijven garanderen is een andere manier van denken en handelen, meedoen naar eigen vermogen maar ook bijdragen aan de lokale samenleving en het dragen van eigen verantwoordelijkheid van de inwoners. Van de gemeente vraagt dit integraal denken en de sociale dienstverlening ook zodanig te organiseren.

Efficiency en effectiviteit zorgtaken van de gemeente

De gemeente Tholen moet stimulerend, inspirerend en coachend haar burger helpen de zorgtaken uit te voeren. Dit met duidelijke doelen voor ogen en controleerbare taken. Algemeen Belang Tholen is van mening dat de gemeente meer een commerciële houding zou moeten aanleren om werk, dat eerst door de overheid uitgevoerd werd, nu door de inwoners te laten oppakken. De mate van efficiënt en effectief de taken uitvoeren dient een onderdeel te zijn van de kerntakendiscussie, waar Algemeen Belang Tholen voor pleit.

Zorg over toenemende druk op mantelzorgers

Algemeen Belang Tholen maakt zich zorgen over de toenemende druk op de mantelzorgers en vraagt specifieke aandacht hiervoor. Het is zinvol dat gemeente Tholen de vele bestaande organisaties, die al mantelzorgtaken vervullen voor hun eigen achterban, moet stimuleren dit ruimer te gaan doen voor ook diegenen die deze zorg ontberen of omdat zij niet tot een bepaalde achterban behoren.

Belofte & Resultaat

  • Continue aandacht vragen voor meer integraal en commercieel denken en handelen bij de gemeente om de sociale dienstverlening te kunnen blijven garanderen
  • Actief steunen en lering trekken uit experimenten zoals Anna Zorgt, betrekken van ondernemers, organisaties bij de uitvoering van zorgtaken en dus meer ‘out of the box’ denken en doen